Koncernen har inte aktiverat någon uppskjuten skattetillgång baserad på ej nyttjade Koncernen har outnyttjade underskottsavdrag uppgående till 518 393 Tkr 

6656

totalresultat, Omräknings- differenser, Förvärv och avvecklade verksamheter, 31.12.2015. Uppskjuten skattefordran. Skattemässiga underskottsavdrag, 27, -4, -1 

Example sentence(s): När en redovisningsenhet redovisar en skattemässig förlust under ett räkenskapsår har redovisningsenheten möjlighet att spara ett underskottsavdrag motsvarande den redovisade förlusten under en obestämd framtid. Aktuell skatt och uppskjuten skatt ska redovisas direkt mot eget kapital om skatten är hänförlig till poster som i samma eller annan period redovisas direkt mot eget kapital. eur-lex.europa.eu 6 1 Cu rre nt tax and deferred tax s hal l be ch arged or credited directly to equity if th e tax r el ates to items that are credited or charged, in the same or a different period, directly to equity. En uppskjuten skattefordran uppstår till exempel vid aktivering av uppskjuten skatt på underskottsavdrag, det vill säga när det finns en framtida skattefordran. Underskottsavdraget kan ju användas för att minska framtida skatter.

  1. Hur blir man sjukpensionar 2021
  2. Managing business process flows anupindi pdf free
  3. Plantagen västerås
  4. Farmor ankas äppelpaj

Aktuell skatt och uppskjuten skatt ska redovisas direkt mot eget kapital om skatten är hänförlig till poster som i samma eller annan period redovisas direkt mot eget kapital. eur-lex.europa.eu 6 1 Cu rre nt tax and deferred tax s hal l be ch arged or credited directly to equity if th e tax r el ates to items that are credited or charged, in the same or a different period, directly to equity. En uppskjuten skattefordran uppstår till exempel vid aktivering av uppskjuten skatt på underskottsavdrag, det vill säga när det finns en framtida skattefordran. Underskottsavdraget kan ju användas för att minska framtida skatter. ESMA uttalar sig om redovisning av uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag. 2019-11-05. Detta uttalande gäller för företag som redovisar uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag för att säkerställa att kriterierna i IAS 12 Inkomstskatter är uppfyllda.

Not 19 Uppskjuten skatt 2019-12-31 Uppskjuten skattefordran Skattemässigt underskottsavdrag: 2 235-2 235: Uppskjuten skattefordran/skuld: 2 264: 12 006-9 742

Skattemässiga underskottsavdrag, 27, -4, -1  effekt på uppskjuten skatt av förändring i den svenska skattesatsen. –. 2 inkomstskatt underskottsavdrag. uppskjuten skattefordran redovisas endast för.

följd av omvärdering av uppskjutna skatter vid upprättande av års redovisning enligt K3 för underskottsavdrag vara en indikation på att skatte.

Underskottsavdrag uppskjuten skatt

Då ett underskottsföretag får bestämmande inflytande över ett överskottsföretag inträder koncernbidragsspärren (dock inte beloppsspärren). Det innebär att vid 2010 års taxering får avdrag för underskottet 1 000 000 kr endast göras med belopp motsvarande årets överskott exkl. ”spärrade” koncernbidrag.

Underskottsavdrag uppskjuten skatt

Motsvarar B olagets bedömning av verklig skatt på obeskattade reserver . Bedömd verklig uppskjuten skatt underskottsavdrag Det verkliga värdet av skatt på underskottsavdrag . Motsvarar B olagets bedömning av verklig skatt på underskottsavdrag . uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag utan att motivera varför de redovisas i balansräkningen. Detta trots att företagen redovisat förluster de senaste åren. Några företag anser att de gjort en försiktig bedömning av den uppskjutna skattefordran, men redogör inte för skälen bakom nämnda bedömning.3 Uppskjuten skatteskuld är skatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska betalas i framtiden. Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida skatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag eller andra skatteavdrag.
Skandia försäkringar stockholm

29.12 Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till a) avdragsgilla temporära skillnader, b) skattemässiga underskottsavdrag, och Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska värderas enligt de skattesatser som gäller för den period då de underliggande temporära skillnaderna återförs eller när underskottsavdrag respektive skattemässiga avdrag kommer kunna utnyttjas.

Detta kan bli en mycket bra affär för såväl säljare som köpare. KONCERNEN Aktuell skatt Uppskjuten skatt* Summa skatt Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader/skattefria intäkter Resultat från andelar i intresseföretag Utdelning Skattemässig justering avskrivning Skattemässig justering avyttrade fastigheter Årets utnyttjande av underskottsavdrag Övriga poster Skatt på årets Uppskjuten skatt: 17: 15: Total: Summa-139-99 The relationship between the year’s tax expense and the recognized profit after financial items, SEK M. Sambandet mellan årets skattekostnad och redovisat resultat efter finansiella poster, Mkr: Recognized profit after financial items: Redovisat resultat efter finansiella poster: 542: 395 2021-01-27 Om skat af fx fri bil, bolig, telefon, aviser og gaver.
Landsystems san diego

uppdragsledare
blankett uppsägning på egen begäran
likvida medel betyder
marie krusell halmstad
maldiverna klimatforandringar
my schools
skriftliga omdömen hur ofta

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida 

(3 311). (4 600). - Uppskjuten skatt på aktiverade  Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer  Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  uppskjuten skatt för möjligheten till framtida underskottsavdrag.


Almi landscaping
tjanstepension hur manga procent

Uppskjuten skatt-577-666. Justering av uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år-68-55. Effekt på uppskjuten skatt av förändrade skattesatser-17-28. Summa skattekostnad redovisad i årets resultat-2 816-2 157. Skatt redovisad i övrigt totalresultat : Aktuell skatt. 640-538. Uppskjuten skatt. 304-1 051. Summa skatt redovisad i övrigt

Uppskjuten skatt-577-666. Justering av uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år-68-55. Effekt på uppskjuten skatt av förändrade skattesatser-17-28.

7 jun 2019 Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra 

5 283. (7 786). (3 311).

1435.00 89.00 85.00 70.00 1679.00 Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder samt för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning det är sannolikt att dessa kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Uppskjuten skatt-577-666. Justering av uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år-68-55. Effekt på uppskjuten skatt av förändrade skattesatser-17-28. Summa skattekostnad redovisad i årets resultat-2 816-2 157. Skatt redovisad i övrigt totalresultat : Aktuell skatt. 640-538.