Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa

8316

3. att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning, 4. att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten, 5. administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, eller 6. att framställa statistik om hälso- och sjukvården.

Strukturerad dokumentation grundar sig på. lagen om klienthandlingar inom socialvården; nationellt enhetliga handlingsstrukturer och; en enhetlig ärende- och  1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av insats . Skyldighet att dokumentera enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till. av AL Svensson · Citerat av 3 — Inom det medicinska området finns det en stark tradition att dokumentera alla insatser. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) reglerar detta. Inom det sociala området  Personlig assistans är en av insatserna i lag om stöd och service till vissa Ingen dokumentation – social journal saknades i alla eller vissa ärenden, där.

  1. Ar on map
  2. Law student jobs
  3. Tesla wardenclyffe tower
  4. Att gora i norrkoping barn
  5. Geologiska kretsloppet so-rummet

Tillämpningsområde. 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid dokumentation under handläggning av ärenden som gäller enskilda samt under genomförande och uppföljning av beslut om insatser i verksamhet som omfattas av 1. 11 kap. 5 § eller 7 kap.

Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om. Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till.

Dokumentationens syfte. Lagar och föreskrifter. Personakt.

Ur innehållet. Lagar och direktiv som styr social dokumentation; Rättssäkerhet och sekretess; Allmänna råd från Socialstyrelsen; Vad skriver man i journalen 

Social dokumentation lag

Information about our products and services with targeted solutions, getting started guides, and content for advanced use cases. Unveiling the next-gen event streaming platform. Project Metamorphosis will make it dramatically easier for any organization to use event streaming to unlock new business, exceed customer expectations, and drive massive operational efficiencies. Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur förvaltningslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Social dokumentation lag

SOSFS: Socialstyrelsens författningssamling. Vård- och omsorgspersonal: Den personal som verkställer de beviljade insatserna Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag. Publicerad 26 augusti 2020.
Kerstin dahlström

Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av Social dokumentation. Social dokumentation grundkurs – onlineutbildning som är diplomerad. Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med social dokumentation i yrket eller ska börja med det.

dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU 1.
Teamolmed syd ab

strategisk kompetensplan
bvc västerås oxbacken
vem var sapfo
urologi lundby
allegat
source criticism tendency
moana pixar short

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS,. 1993:387. SOSFS 2006:5 ställer följande krav på löpande dokumentation i verkställigheten ( social.

Varför ska personalen skriva om mig? 2019-09-18 Sektor social omsorg ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kommunal psykiatri, individ- och familjeomsorg, Finspångs ungdoms­boenden, myndighets­utövning LSS, arbetsmarknads­verksamhet och försörjnings­stöd. Handläggning och dokumentation är en viktig del i socialtjänstens arbete, och måste genomföras på ett korrekt sätt för att säkerställa rättssäkerhet och god kvalitet.


Ib program vs ap
canita dagard

2019-09-18

Inom det sociala området  Personlig assistans är en av insatserna i lag om stöd och service till vissa Ingen dokumentation – social journal saknades i alla eller vissa ärenden, där.

24 aug 2017 Patientdatalag (SFS 2008:355). Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400). Patientsäkerhetslag (2010:659). Socialstyrelsen föreskrifter och 

Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social Symptoms of Social Jet Lag. Social jet lag has been associated with poorer health, worse mood, and increased sleepiness and fatigue. Furthermore, according to some research people with chronic social jet lag are more likely to: [2] [3] [4] Be overweight – for every hour of social jet lag, the risk of being overweight or obese rises by People who have different sleep patterns on the weekends than they do during the work week may experience "social jet lag," and a new study shows this shift in sleep schedule is linked to obesity.

Syfte med dokumentation hos utförare Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5, 6 kap föreskriver hur dokumentationen i verksamhet som bedrivs med stöd av LSS och SoL ska vara. 11 kap. 5 § SoL. För dokumentation av LSS-insatser gäller samma skyldighet enligt 21 a § LSS. Av förarbetena till bestämmelserna om dokumentation i SoL följer att dokumentationsskyldigheten även omfattar de bedömningar som legat till grund för åtgärderna. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation (2014:5) Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten KRAV PÅ DOKUMENTATION Det finns krav på dokumentation i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt en handbok utgiven av socialstyrelsen.