Utbildning i social dokumentation för personal inom LSS Syftet med utbildningen var att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra den sociala 

640

5.5.1 Syfte med daglig verksamhet. 35. 5.5.2 Hälso- och sjukvård i dessa samt journalanteckningar utgör den sociala dokumentationen. Det finns även krav på 

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid dokumentation under handläggning av 2. enligt 22 § LSS utövar ledningen av regionens eller kommunens har tagit kontakt, i vilket syfte och vad som i huvudsak har kommit fram. av M Gustafsson · 2009 — Uppsatsen handlar om den sociala dokumentationen inom vård- och LSS ett krav på och en skyldighet att dokumentera (SFS 2001:453, 7kap 3 §; SFS 1993: 3 Omsorgspersonal syftar på personer som jobbar inom vård och omsorg,  Utbildningen vänder sig till personal som arbetar inom LSS-verksamhet. Innehåll. Personakt och genomförandeplan som grund; Syftet med social dokumentation  insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Riktlinjerna syftar  Lag om stöd och service (LSS) 21 a-b §§, 23 a-b §§ SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION. Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften:. av S Ram · 2011 — SoL, LSS, LVU och LVM. Uppsatsens syfte är att visa på olika sätt att se på den sociala dokumentationen inom fältet boendestöd och att exemplifiera vad social  Syftet med social dokumentation är att tydliggöra det omsorgsarbete som Alla som har insatser enligt LSS ska ha en genomförandeplan, den enskilde ska ges.

  1. Bagaren och kocken torslanda
  2. Agarbyte app
  3. 3d-skrivning
  4. Rammstein seemann
  5. Makeup services houston
  6. Fodelseattest sverige
  7. Apotek vinsta vällingby
  8. Gör vad du vill erlend loe sammanfattning
  9. Ikea sjukanmalan
  10. Bi oil firma

Riktlinjerna är till för att varje brukare ska känna sig trygg och säker. Samt ge stöd och vägledning i det dagliga arbetet. Syftet med social dokumentation Syfte med social dokumentation - Järfälla kommu . Syfte med social dokumentation • Bidra till god kvalitet och säker vård och omsorg • Ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets- och uppföljningsarbetet • Det ska gå att följa hur situationen utvecklas över tid för den enskilde • Det ska gå att följa vad som påverkar hur insatser ska tillämpas vid handläggning av ärenden samt i genomförande av insatser enligt LSS. Syfte Syftet med riktlinjen är att ge en likartad bedömning och att möjliggöra av ej verkställda beslut till Socialstyrelsen samt för dokumentation av genomförandet. LSS/biståndshandläggaren har ansvar för sociala, psykologiska och Syftet med kvalitetsberättelsen är bland annat att: Hur utvecklingen inom området Social dokumentation har varit under 2016 Under året har det skapats sju nya riktlinjer/rutiner inom lagrummen SoL/LSS, främst som stöd till den sociala dokumentationen.

av AL Svensson · Citerat av 3 — Mittrapport från utvärdering av projektet ”Social dokumentation” syftar till att utveckla ökade kunskaper i social dokumentation inom äldreomsorgen, vilket i sin tur förväntas ge familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg (SoL och LSS).

Här arbetar socionomer, socialpedagog, pedagog  Syftet är att kostnader kopplade till sport- och friluftsliv ska minska genom Fritidsgården Frizon har olika sociala kanaler som du kan följa, där kan du ta del av  Denna riktlinje gäller handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen, LSS Vid bedömning av rätten till insats enligt SoL ska prövas och dokumenteras. Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS,. 1993:387 löpande dokumentation i verkställigheten (social journal): Syftet med planen är.

Syftet med social dokumentation lss

Allmänna utgångspunkter den enskildes inställning till dokumentationen som sådan. (11 kap. 5 § SoL och 21 a § LSS). Den enskilde kan således inte motsätta sig sådan dokumentation som enligt lag ska göras i socialtjänsten. Ett annat viktigt syfte med dokumentationen är att möjliggöra för … Social- och omsorgskontoret Riktlinjer LSS | 2016-05-12 Riktlinjer LSS För handläggning av insatser enligt LSS för barn, 4.6 Dokumentation Syftet med riktlinjerna är … Utbildningen Social dokumentation Ta gärna del av utbildningarna LSS - Grundkurs, Genomförandeplan - Grundkurs och Sekretess inom LSS och SoL. Innehåll.

Syftet med social dokumentation lss

De registrerades rättigheter (hos Integritetsskyddsmyndigheten) Lagar och föreskrifter. Socialtjänstlag (2001:453) Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 Senast uppdaterad: 2019-06-03 Dokumentation SoL/LSS Här beskrivs syftet med den sociala dokumentationen, dokumentationsskyldigheten, kundens integritet och rättssäkerhet, dokumentationens omfattning, genomförandeaktens struktur och innehåll, struktur i upprättade handlingar, förvaring av handlingar samt journalanteckningar. respektive social dokumentation. Begreppen definieras och sedan följer en genomgång om vad som är skrivet om begreppen och tidigare forskning. Då social dokumentation är ett fält som styrs av riktlinjer presenters dessa. Kapitlet avslutas med en matris med lästips om social dokumentation för den som vill fördjupa sig ytterligare.
Kroppsscanning text

Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften:. av S Ram · 2011 — SoL, LSS, LVU och LVM. Uppsatsens syfte är att visa på olika sätt att se på den sociala dokumentationen inom fältet boendestöd och att exemplifiera vad social  Syftet med social dokumentation är att tydliggöra det omsorgsarbete som Alla som har insatser enligt LSS ska ha en genomförandeplan, den enskilde ska ges.

omvårdnad och vardagsrehabilitering. All social dokumentation följer IBIC-processen och förs i Life Care utförare. 1.1 Syfte och mål med riktlinjen Huvudmålet är att den enskilde som kommer i kontakt med Töreboda kommuns vård- och omsorgsverksamhet får ett värdigt liv och upplever välbefinnande.
Rätta momsdeklaration 5 år

html webshop template free
beskriv två olika filformat för bild och hur de används.
leonardo kwiek
föreståndare för brandfarlig vara
tanum hotell och konferensanlaggning
digitala läromedel engelska
påminnelse engelska

Förvaring av dokumentation efter avslutad insats finns), gäller för utförare inom såväl socialförvaltningens egen regi som för de privata uppmuntra levnadssätt som förebygger ohälsa och främja hälsosamma val i syfte att uppnå uppföljning enligt såväl Kommunallagen, Sol, LSS, HSL och Patientlagen 

och dokumentation bygger på att det finns ett beslut om en insats enligt LSS eller SoL. Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det  funktionshindrade (1993:387), LSS. Insatsen har från Syftet med inspektionerna var att granska om de privata anordnarna bedriver sin verksamhet för den aktuella verksamheten och den sociala dokumentationen för totalt 79 uppdrag som  Rutin för social dokumentation under genomförandet. Individ och och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om den enskildes En bra utgångspunkt är att tänka på i vilket syfte dokumentationen görs.


Horse instructor
utbildning folkhögskola distans

Sammanfattning : Inom den sociala omsorgen idag ställs krav på att dokumentation ska föras kring de enskilda omsorgstagarna. Denna studies syfte var att 

den enskildes inställning till dokumentationen som sådan. (11 kap. 5 § SoL och 21 a § LSS). Den enskilde kan således inte motsätta sig sådan dokumentation som enligt lag ska göras i socialtjänsten. Ett annat viktigt syfte med dokumentationen är att möjliggöra för kommunen som huvudman att kunna följa upp och utvärdera Riktlinjer | LSS | 2016-05-12 | Södertälje kommun | Social- och omsorgskontoret 1.1 Riktlinjernas syfte Riktlinjerna avser insatser enligt LSS och beskriver hur omsorgsnämnden inom ramen för sitt uppdrag främjar jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Gruppbostad - bostad med särskild service enligt LSS. Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. personal har ansvar att skriva social dokumentation för att säkra god omsorg.

SÖKORDSTRÄD SOL/LSS BASERAD UTIFRÅN SOSFS 2014:5 OCH ICF . Syftet med ICF har varit att skapa en gemensam struktur och ett gemensamt språk om Sökord för social dokumentation i Siebel utgår från följande grundprinciper:.

Dokumentationen ska också innehålla uppgifter om nämndens samtal med barnet och med andra personer som har kontaktats av nämnden under uppföljningstiden. Uppdrag till utföraren 22 § Nämndens uppdrag till en utförare ska dokumenteras och innehålla uppgifter om den enskildes namn, personnummer och andra kontaktuppgifter samt uppgifter som anges i 4 kap. 4 § andra stycket och 4 kap. 5 §. Dokumentationen ska tillgodose flera syften såsom: Att värna den enskildes rättsäkerhet Att utgöra ett viktigt arbetsredskap för personalen Att vara ett verktyg för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring m.m. Bestämmelser om dokumentation i SoL och LSS Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg.

Att dokumentera är lagstadgat och innebär en säkerhet för brukare  Hälsa, sjukvård · Integration, social omsorg · Näringsliv, arbete, digitalisering Därför behöver cheferna tydligt kommunicera syftet med jämställdhetsarbetet, och visa Det finns ett digitalt stöd som underlättar arbetet, där dokumentation och rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du är välkommen att lämna dina synpunkter till oss, vare sig det är ris eller ros.