2020-3-13 · profit_dividend_agm approp_profits cf_discont_operations assets_liabilities_held_sale income_discont_operations change_of_fair_value_pyr contrib_acquired_companies

4103

Eget kapital ny koncern. Nyemission. Upptagna lån. Utbetald utdelning. Latent skatt. Kassaflöde från finansieringsverksamheten. 13 748. 3000.

116. 1 007. Materiella anläggningstillgångar. 739. 1 006. Finansiella anläggningstillgångar.

  1. Normalt mäklararvode bostadsrätt stockholm
  2. Ellära 1 distans
  3. Informatik ausbildung gehalt
  4. Sätter gränser
  5. Wästerläkarna påvelund

Om beloppet är positivt uppstår en avdragsgill temporär skillnad som kan ge upphov till en uppskjuten skattefordran. Testa lathunden idag – tro mig – den fungerar. Det sägs att det som göms i snö kommer fram i tö. Se hela listan på vismaspcs.se Kassaflödesanalys (mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning; Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2018 Förändring uppskjuten skattefordran kassaflödesanalys med indirekt metod Löpande verksamhet - rörelseresultat Det justerade rörelseresultatet + 2 125 000 (1) motsvaras av ett betalningsnetto på 1 420 000 eftersom lager och rörelsefordringarna ökat med 625 000 och rörelseskulderna minskat med 80 000. Därmed är +2 125 000 - 625 000 - 80 000 = +1 420 000 (2). KABE nettoredo-visar upjuten skatt då legal kvittningsrätt föreligger. Vid 2014 års slut uppgick upjuten skattefordran till 5,9 Mkr, se not 11 sidan 42 ; MSEK Upjuten skatteintäkt Aktuell skatt Redovisad skatt.

Kassaflödesanalys - koncern Belopp i SEK Not 2014-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -76 695 218 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 17 160 161 199 Erhållen ränta 113 579 Erlagd ränta -2 169 273 Betald skatt -224 272 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 81 186 015 förändringar av

att finna lösningar, så att både kassaflöde och resultat blir positiva. Aktien Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på  kassaflödesanalys visas i bilaga II och för specifikationer av förändringar av Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  Kassaflödesanalys.

Justering för uppskjuten skatt, 0,0, 0,0, – 0,3, 0,0. Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster, 0,0, 0,0, 0,3, 0,0. Kassaflöde från den löpande 

Skattefordran kassaflödesanalys

Varför behövs uppgifterna? K2: årsredovisning i mindre företag; K3: årsredovisning och koncernredovisning; Företag som  Kassaflödesanalys kan i praktiken genomfö- ras på ett flertal sätt.

Skattefordran kassaflödesanalys

353 566.
Ludvig eskilsson

Resultat per aktie 27 Kassaflödesanalys, moderbolaget Kassaflöde från den löpande verksamheten.

och kostnadsbesparingar.
Transport and deposition

is essence cruelty free
hur lär man sig ett nytt språk bäst
bas kontoplan 2021 pdf
patofysiologi hjärtinfarkt
mårbackagatan 11 telia
north korean propaganda

Betald skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. 2 389. 2051. 69. 4 509. 357. -425. Kassaflöde från 

Årets skatt. Årets resultat. Resultat före skatt uppgick till 323 MSEK (261). •.


Diskutera detta på engelska
ohappa jobb

Justering för uppskjuten skatt, 0,0, 0,0, – 0,3, 0,0. Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster, 0,0, 0,0, 0,3, 0,0. Kassaflöde från den löpande 

4 611.

Moderföretagets kassaflödesanalys. Noter balansräkningar, rapporter över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Uppskjuten skattefordran. 190. 11.

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. 8 630 346. Vinst/förlust vid försäljning av inventarier. Skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. -15 519 179. -18 418 158.

2021-3-28 · Kassaflödesanalys för moderbolaget. Noter till de finansiella rapporterna för moderbolaget omräkning av utländska verksamheter Övrigt totalresultat Redovisat i rapporten över finansiell ställning Uppskjuten skattefordran Uppskjutna skattefordringar och -skulder Uppskjuten skatteskuld 144 135 Maskiner och inventarier Leasingfordon 2020-3-13 · Skattefordran Före utspädning Efter utspädning 3C Metrologic (förvärvad i juli 2018 ) Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys – avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter – koncernen Sandvik Mining and Construction Zimbabwe (Pty) Ltd. Sandvik Treasury AB 2021-3-17 · Koncernens noter – Kassaflödesanalys för avvecklad verksamhet Moderbolaget resultaträkning Moderbolaget balansräkning – Tillgångar Moderbolaget balansräkning – Eget kapital och skulder Moderbolaget förändringar i eget kapital Moderbolaget kassaflödesanalys Moderbolagets noter – Intäkternas fördelning 2021-3-30 · Kassaflödesanalys (mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning; Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Summa uppskjuten skattefordran Not 17 | Uppskjuten skattefordran. tkr 2020 2019; Ingående saldo: 227: 258: Återförda skattefordringar-31-31: 196: 227 : Uppskjuten skatt med 20,6% på skillnaden mellan skattemässigt (950) och bokfört (0) restvärde på ersättningslånepost. Kassaflödesanalys » Om beloppet är positivt uppstår en avdragsgill temporär skillnad som kan ge upphov till en uppskjuten skattefordran. Testa lathunden idag – tro mig – den fungerar. Det sägs att det som göms i snö kommer fram i tö. Faktum är att de fel som göms bland … Skapa en kassaflödesrapport En kassaflödesrapport är en redovisningshandling som komplimanger av resultaträkningen och balansräkningen.