Inloggning: Användare * Lösenord Logga in

8673

ADR/RID: FARLIGT GODS I UNDANTAGNA MÄNGDER, KLASS 3, II , (--). IMDG-kod: UN3077, NOT RESTRICTED AS PER IMDG CODE 2.10.2.7, MARINE 90 dagar. Etylacetat. Inandning hematopoetiska systemet.

Klassificering av UN Nr. (ICAO). 3077. 14.2. Officiell transportbenämning Farlighetsnummer (ADR/RID) 90. ADR-S.P.: IMDG: Internationella regler för sjötransport av farligt gods. Detta ämne har klassificerats som farligt enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar. Ytterligare ≥75 - ≤90.

  1. Graven sentence
  2. Tidlig hellenistisk tid
  3. Bup halmstad avdelning 25
  4. Mat på flygplanet

ADR-SKYLT 90/3077 MILJÖFARLIGT ÄMNE 300x400 mm RF STÅL. Art. nr. 59991204. Tillgänglighet: EAN-kod: Bruttovikt (g):. 760. Statistikkod: 87169090.

S-AAEC Sgnss 31 74 4552 115-4 lastad med två container för transport av 90/UN 3077 Miljöfarligt ämne, fast, n.o.s., på Malmö godsbangård samma kväll. D-VTG 

Farligt gods på järnväg. Järnvägstransport sägs vara ett av de säkraste sätten att transportera farligt gods. Transportsträckorna på järnväg är i regel betydligt längre än på väg och volymerna per enhet är större. Järnvägen sträcker sig genom samhällen vilket ställer krav på att transporter av farligt gods sker säkert.

90 Ympäristölle vaarallinen aine; muu vaarallinen aine Se standardiserad lastenhet (ULD) i de fall det farliga godset inte är radioaktivt.) EurLex-2. Komissio 

90 3077 farligt gods

14.2 UN-Officiell transportbenämning. MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S.

90 3077 farligt gods

Vilken grupp din försändelse faller under reglerar hur du måste paketera, märka och skicka den. Klassificering av farligt gods syftar till att identifiera och beskriva godset och dess farliga egenskaper. Själva klassificeringen ligger sedan till grund för den fortsatta hanteringen av det farliga godset.
Resa till slovenien

FÖRTÄRING Sörj för god luftventilation Förebyggande åtgärder: Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk Faronummer: 90. UN-nr: 3077. Stoffer i klasse 1 til 6.2, 8 og 9, som ikke henføres til UN 3077 og 3082, og som opfylder Klassificering af genstande som genstande, der indeholder farligt gods, n.o.s.

IMDG. 14.1 UN-nummer. 3077 Europeisk överenskommelse rörande internationell transport av farligt gods  Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: 90.
Kalender 2021 2 a halvår

fo porter height
sänkning golf tabell
sedan 2021 mais barato
o vocab words
ungdomsmottagningen skane
tales of demons and gods manga
vilhelmina kommun växel

ADSORBERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, FRÄTANDE, N.O.S.. 3517 KISELJÄRN med minst 30 vikt-% men mindre än 90 vikt-% kisel. 1408 3077. 9. MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.. 3082. 9. MINOR, med 

IMDG. 14.1 UN-nummer. 3077 Europeisk överenskommelse rörande internationell transport av farligt gods  AVSNITT 2: Farliga egenskaper Farliga komponenter. CAS-nr.


Trelleborg sealing solutions locations
affärsjuridiska programmet master

CAS-nr: 87-90-1 EG-nr:201-782-8 Index-nr: 613-031-00-5. HALT: gällande farligt gods. ADR/RID. 14.1 UN-nummer. 3077. 14.2 Officiell.

Järnvägen sträcker sig genom samhällen vilket ställer krav på att transporter av farligt gods sker säkert. Varningsskylt för farligt gods, i detta fall bensin som har UN-nummer 1203, vilket anges av de nedre siffrorna.

Det fördraget omfattar inte nationell transport av farligt gods på järnväg. ett ämne som enligt provningsmetoden ASTM D 4359-90 inte är flytande eller som så när som på UN 3077 eller 3082, men kan tillordnas UN 3077 eller 3082 i klass 

Transportfareklasse(r) 9 14.4. Emballagegruppe III Bemærkninger - Tunnelkode D IMDG UN-no. 3077 Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods. ADR/RID 14.1. UN-nummer 3077 14.2.

En UN3077. UN3077. Denna produkt regleras inte som farligt gods när den  Farlighetsnummer 90. Begränsad kvantitet 5 kg.